คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงภุมรินทร์ ทวีจันทร
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพิชญาภา พัลวัน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงศุภกานต์ สีทอง
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงเกศกนก มณีเพ็ชร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอภิรนันท์ แว่นแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนุรนาริซา แอหมะ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปริยาภรณ์ ทวีจันทร์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 4