กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายสมโชค ศิริประภา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวสุนิษา รัสสะวรรณโณ
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1