กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายไวย์ สองแก้ว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1