กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายไวย์ สองแก้ว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ