กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางวินิตา แก้วเทพ
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ