กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางพารีด๊ะห์ สาแล๊ะ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางปวันรัตน์ อาจหาญ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1