กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายไกรสรณ์ จันแก่นแก้ว
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1