กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางศิริรัตน์ ประทีปเกาะ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางปัทมา พูลสวัสดิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวสุภาพร ยอดเพชร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1