ปฐมวัย

นางอมรรัตน์ ทองแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางอรอนงค์ ขวัญจันทร์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางอรุณรัตน์ ไชยสุริยา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1