ปฐมวัย

นางอมรรัตน์ ทองแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางอรอนงค์ ขวัญจันทร์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางอรุณรัตน์ ไชยสุริยา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1