ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ระเบียบการวัดผลและประเมินผลโรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 4
แบบสอบถามข้อมูลเพื่อพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น (ฉบ้บปรับปรุง พุทธศักราช 2563) Word Document ขนาดไฟล์ 86.16 KB 4
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 3.78 MB 2
เครื่องมือสำหรับการประเมินตนเอง ตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.3 MB 2
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.71 MB 3