เอกลักษณ์ของโรงเรียน
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 


“ขยัน  ซื่อสัตย์  ประหยัด  อดทน”