อัตลักษณ์ของโรงเรียน
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
อัตลักษณ์  ของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง"จิตอาสาเด่น  เน้นความพอเพียง"