ผลการแข่งขันระดับชาติ
ผลการแข่งขันระดับชาติ
กิจกรรมการแข่งขันการเล่านิทานประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ระดับชั้นป.1-6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช  ระหว่างวันที่  6-8 มกราคม  2563