แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563
ส่วนที่ 1 คำนำ-สารบัญ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 60.5 KB
ส่วนที่ 2 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 49.5 KB
ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการปฐมวัย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 812.3 KB
ส่วนที่ 4 แผนปฏิบัติการโครงการประถมศึกษา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 29.59 KB
แผนงาน/โครงการ(ต่อ)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 92.96 KB
แผนงาน/โครงการ (ต่อ)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 319.5 KB
ส่วนที่ 5 แผนการบริหารงบประมาณ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 539.59 KB