ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

                   โรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง  เดิมชื่อว่า  โรงเรียนบ้านเขาวัง  ตั้งอยู่ระหว่างบ้านคลองกวางกับบ้านเขาวัง  ซึ่งตั้งอยู่ในหมู่ที่  10  ตำบลปลักหนู  อำเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา  ต่อมาได้แยกพื้นที่ปลักหนูเป็นตำบลใหม่ชื่อตำบลคลองกวาง  เมื่อปี พ.ศ. 2523  เป็นหมู่ที่  4  และเมื่อปี พ.ศ. 2526  ได้แยกหมู่จากหมู่ที่ 4  เป็นหมู่ที่  6  คือบ้านคลองกวาง  อำเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา 
                   โรงเรียนนี้สร้างขึ้นในสมัย  นายประเวศ  ราชฤทธิ์  เป็นนายอำเภอนาทวี 
นายสว่าง  หอมอุทัย  เป็นครูใหญ่ได้ถูกยุบเมื่อวันที่  4   มีนาคม  2514  วันที่  5  มิถุนายน  2515
นายฉุ้น   พุทะรักษา  เลขานุการกรรมการพัฒนาหมู่บ้านขอเปิดโรงเรียน  โดยให้นายเสียง  เอียดเพชร  เป็นครูอาสาสมัครสอน  เป็นโรงเรียนสาขาโรงเรียนบ้านเก่า  แต่เนื่องจากมีอุปสรรคหลายประการก็ยุบเลิกไปเมื่อวันที่  22  มิถุนายน  2515
                   พ.ศ. 2517  พ.ต.เฐียร  แก้วนิตย์  นายอำเภอนาทวี  ได้ขอเปิดโรงเรียนอีกครั้งหนึ่งได้เปิดทำการสอนเมื่อวันที่  17  พฤษภาคม  2517  พร้อมด้วย  นายทอง  สิงห์หนู  หัวหน้าหมวดการศึกษาอำเภอนาทวี  นายแดง  ศิริโทวัย  เป็นครูใหญ่เปิดสอนตั้งแต่ชั้น  ป. 1 – 4
                   พ.ศ. 2521  ทางราชการให้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  สข.01/001  จำนวน  3  ห้องเรียนพร้อมบ้านพักครู  1  หลัง  แบบ สข. บ – 001  จำนวน  6  ห้อง  มี นายรุ่น  ณ.แก้ว  เป็นครูใหญ่
                   พ.ศ. 2523  ทางราชการให้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบกึ่งถาวร  แบบ  สข.01/002  จำนวน  3  ห้องเรียน  ได้ขยายการศึกษาจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โดยมี
นายสมนึก  เพชรสุวรรณ  เป็นครูใหญ่
                   พ.ศ. 2525  ทางราชการให้งบประมาณสร้างส้วม  1  หลัง  แบบ สข.  ส.001  จำนวน  2  ที่นั่ง   งบประมาณ  13,000  บาท
                   พ.ศ. 2528  ทางราชการให้งบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์  แบบ  สปช.202 – 2526  จำนวน  1  หลัง  งบประมาณ  200,000  บาท โดยมี นายสัมผัส   สุรพันเมธี   เป็นอาจารย์ใหญ่
                   พ.ศ. 2529  นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง  กลุ่ม   “ราม – นาที”  ได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราว  ขนาด  3  ห้องเรียน  งบประมาณ  60,000  บาท
                   พ.ศ.2533  ได้เปิดทำการสอนชั้นเด็กเล็ก  จำนวน  1  ห้องเรียน   ตามความต้องการของชุมชนและนโยบายของรัฐบาล   โดยมี นายมนูญ   อัครพงศ์   เป็นอาจารย์ใหญ่
                   พ.ศ.2536   ได้ยกเลิกการจัดการสอนชั้นเด็กเล็กเป็นชั้นอนุบาล  1  อนุบาล   2   โดยมีนายวรวิทย์   หอมอุทัยเป็นอาจารย์ใหญ่
                   พ.ศ. 2539  ได้รับงบสร้างส้วม  1  หลัง  4  ที่นั่ง  ในปีงบประมาณ  2539
                   พ.ศ. 2540  ทางโรงเรียนได้อำนวยความสะดวกให้ชุมชนใช้สถานที่ในการเปิดชั้นอนุบาล  3  ขวบ   โดยมีนายสมนึก   เพชรสุวรรณ   เป็นอาจารย์ใหญ่
                   พ.ศ. 2544  ทางราชการได้ย้ายนายธีศิษฏ์   คงจันทร์   มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
ต่อมาปรับเปลี่ยนตำแหน่งเป็นตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
                   11 ธันวาคม พ.ศ. 2551  ทางราชการได้ย้ายนายสายัณร์  ชาลีผล  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจนถึงวันที่  17  มีนาคม  2558 
                   18  มีนาคม  2558  นางศิริรัตน์   ประทีปเกาะ  ตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง
                   20  กุมภาพันธ์  2559   ทางราชการได้ย้ายนายอนันต์  แดงเหมือน  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน 
               ปัจจุบันมีอาคารเรียน 3  หลัง 9 ห้องเรียน 2 ห้องปฏิบัติการ ส้วม 2 หลัง  6 ที่นั่ง เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่   6   มีข้าราชการครู   9  คน  พนักงานราชการ   3  คน ครูอัตราจ้าง  2  คน นักการภารโรง 1 คน ธุรการ 1 คน