ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
26 มี.ค. 63 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รับผลการเรียน
โรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
25 มี.ค. 63 ประกาศผลสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2562
www.niets.or.th สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
20 มี.ค. 63 ถึง 31 มี.ค. 63 ประชุมพร้อมทำ SAR ปีการศึกษา 2562
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
19 มี.ค. 63 ส่ง ปพ.5 ทุกรายวิชา บันทึกหลังสอน บัญชีเศรษฐกิจพอเพียง บัญชีออมทรัพย์นักเรียน
ห้องสำนักงานโรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
18 มี.ค. 63 ส่งคะแนนนักเรียนทุกรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2562
ห้องสำนักงานโรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
12 มี.ค. 63 ถึง 13 มี.ค. 63 สอบวัดผลปลายปีชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
โรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
11 มี.ค. 63 ส่งข้อสอบปลายปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
ห้องสำนักงานโรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
10 มี.ค. 63 สอบ LAS นักเรียนระดับชั้น ป.2,ป.4 และ .5
โรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน